1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen “Opdrachtnemer”, en een “Opdrachtgever” waarop Opdrachtnemer deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 2. In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:
  1. Opdrachtgever: iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die met StartMarketing. een overeenkomst heeft afgesloten, respectievelijk wenst af te sluiten, alsmede diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n), rechtsverkrijgende(n) en erfgenamen.
  2. Opdrachtnemer: het full service internet- en mediabureau met beperkte aansprakelijkheid StartMarketing, gevestigd te Oosterbeek, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 76705153.
 3. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Opdrachtnemer, voor de uitvoering waarvan door Opdrachtnemer derden dienen te worden betrokken.
 4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van de Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 5. Indien een bepaling in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig is of vernietigd mocht worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Opdrachtnemer en de Opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde een nieuwe bepaling ter vervanging van de nietige of vernietigde bepaling overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht wordt genomen.
 6. Wijzigingen en aanvullingen op de overeenkomst tussen Opdrachtnemer en opdrachtgever zijn slechts geldig indien tussen partijen schriftelijk overeengekomen.
 7. De Opdrachtgever wordt verondersteld deze algemene voorwaarden mede te aanvaarden met betrekking tot latere aanbiedingen, leveringen en diensten van Opdrachtnemer, latere door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer verstrekte opdrachten en latere tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever gesloten overeenkomsten

artikel 2 – Offertes en Aanbiedingen

 1. Alle offertes en aanbiedingen van Opdrachtnemer zijn vrijblijvend en zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven. Een offerte of aanbieding vervalt indien het product waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft niet meer beschikbaar is
 2. Opdrachtnemer kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 3. De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
 4. Opdrachten dienen door de opdrachtgever schriftelijk te worden bevestigd. Indien de opdrachtgever dit nalaat, maar er desondanks mee instemt dat de opdrachtnemer een aanvang met het uitvoeren van de opdracht maakt, dan zal de inhoud van de offerte als overeengekomen gelden. Nadere mondelinge afspraken en bedingen binden de opdrachtnemer eerst nadat deze schriftelijk door de opdrachtnemer zijn bevestigd.
 5. Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is Opdrachtnemer daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Opdrachtnemer anders aangeeft.
 6. Een samengestelde prijsopgave verplicht Opdrachtnemer niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
 7. In alle gevallen, waarin in deze voorwaarden “schriftelijk” staat vermeld, wordt daaronder mede begrepen e-mail, fax of andere elektronische of analoge of digitale wijze verzonden berichten die opdrachtgever respectievelijk opdrachtnemer hebben bereikt.

artikel 3 – Contractsduur; leveringstermijnen, uitvoering en wijziging overeenkomst

 1. De Opdrachtnemer zal zich inspannen de opdracht naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit te voeren, de belangen van de Opdrachtgever naar beste weten behartigen en streven naar een voor de Opdrachtgever bruikbaar resultaat. Voor zover noodzakelijk zal de Opdrachtnemer de Opdrachtgever op de hoogte houden van de voortgang van de werkzaamheden. Indien geen wijze van rapporteren is gespecificeerd, geschiedt rapportering in het Nederlands en/of Engels en volgens de normen van goed vakmanschap. Indien geen rapporteringsmedium is afgesproken, bepaalt Opdrachtnemer het medium dat hiervoor wordt gebruikt. De in de rapporteringen van Opdrachtnemer genoemde bedragen en/of aantallen ten aanzien van het mediagebruik zijn louter indicatief van aard en aan deze bedragen en/of aantallen kunnen geen rechten worden ontleend.
 2. De overeenkomst tussen Opdrachtnemer en de Opdrachtgever wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
 3. Is voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn.
 4. De opdrachtgever is gehouden al datgene te doen, wat redelijkerwijs nodig of wenselijk is om een tijdige en juiste levering door de opdrachtnemer mogelijk te maken, zulks in het bijzonder door het tijdig (laten) aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens of materialen.
 5. Levering geschiedt vanaf bedrijf van Opdrachtnemer. De Opdrachtgever is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat deze hem ter beschikking worden gesteld. Indien de Opdrachtgever afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is Opdrachtnemer gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van de Opdrachtgever.
 6. Opdrachtnemer heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 7. Het is Opdrachtgever niet toegestaan om, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer, rechten en/of verplichtingen die aan een overeenkomst zijn verbonden, over te dragen aan een derde.
 8. Opdrachtnemer is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.
 9. Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan Opdrachtnemer de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
 10. Alvorens tot productie, verveelvoudiging of openbaarmaking wordt overgegaan dient Opdrachtnemer Opdrachtgever in de gelegenheid te stellen de laatste gegevens, teksten, modellen, prototypes of proeven van het ontwerp te controleren en goed te keuren. Indien de opdrachtnemer, al dan niet in naam van de opdrachtgever, opdrachten of aanwijzingen aan productiebedrijven of andere derden zal geven, dan dient de opdrachtgever op verzoek van de opdrachtnemer zijn hierboven genoemde goedkeuring schriftelijk te bevestigen.
 11. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Daardoor kan het oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden verhoogd of verlaagd. Opdrachtnemer zal daarvan zoveel als mogelijk vooraf prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de overeenkomst kan voorts de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. De Opdrachtgever aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering.
 12. Indien de Opdrachtgever in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens Opdrachtnemer gehouden is, dan is de Opdrachtgever aansprakelijk voor alle schade (daaronder begrepen kosten) aan de zijde van Opdrachtnemer daardoor direct of indirect ontstaan.
 13. Indien Opdrachtnemer met de Opdrachtgever een vaste prijs overeenkomt, dan is Opdrachtnemer niettemin te allen tijde gerechtigd tot verhoging van deze prijs zonder dat de Opdrachtgever in dat geval gerechtigd is om de overeenkomst om die reden te ontbinden, indien de verhoging van de prijs voortvloeit uit de wijzigingen in de offerte, o.a. ten aanzien van de opzet, functionaliteit, de invulling, de methode, de omvang, de analyse en/ of de rapportering die in overleg met of op verzoek van de Opdrachtgever plaatsvinden, uit een bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet of regelgeving of haar oorzaak vindt in een stijging van de prijs van grondstoffen, lonen et cetera of op andere gronden die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren.

artikel 4 – Opschorting, ontbinding en (tussentijdse) opzegging van de overeenkomst

 1. Opdrachtnemer is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:
  1. de Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt;
  2. na het sluiten van de overeenkomst Opdrachtnemer ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen;
  3. de Opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;
  4. Indien door de vertraging aan de zijde van de Opdrachtgever niet langer van Opdrachtnemer kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen, is Opdrachtnemer gerechtigd de overeenkomst te ontbinden.
 2. Voorts is Opdrachtnemer bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Opdrachtnemer kan worden gevergd.
 3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Opdrachtnemer op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien Opdrachtnemer de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
 4. Indien Opdrachtnemer tot opschorting overgaat, is hij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.
 5. Indien de Opdrachtgever zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze nietnakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is Opdrachtnemer gerechtigd de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de Opdrachtgever, uit hoofde van wanprestatie, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.
 6. Een overeenkomst voor bepaalde tijd is niet tussentijds opzegbaar en wordt na afloop van de periode vermeld in het contract steeds automatisch verlengd voor eenzelfde periode, behoudens opzegging per aangetekende brief tegen het eind van de (verlengde) contractsduur en met inachtneming van een opzegtermijn van één maand.
 7. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Opdrachtnemer, zal Opdrachtnemer in overleg met de Opdrachtgever zorg dragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de opzegging aan de Opdrachtgever toerekenbaar is. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor Opdrachtnemer extra kosten met zich meebrengt, dan worden deze aan de Opdrachtgever in rekening gebracht. De Opdrachtgever is gehouden deze kosten binnen de daarvoor genoemde termijn te voldoen, tenzij Opdrachtnemer anders aangeeft.
 8. In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surséance van betaling of faillissement, van beslaglegging – indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven – ten laste van de Opdrachtgever, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de Opdrachtgever niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het Opdrachtnemer vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen dan wel de order of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van Opdrachtnemer op de Opdrachtgever zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.
 9. Indien de Opdrachtgever een overeenkomst opzegt, dient hij, naast een schadevergoeding, het honorarium en de gemaakte kosten met betrekking tot de tot dan verrichte werkzaamheden integraal te betalen.
 10. De schadevergoeding bedoeld in het vorige lid van dit artikel zal tenminste omvatten de kosten voortvloeiend uit de door de opdrachtnemer op eigen naam voor de vervulling van de opdracht aangegane verbintenissen met derden, alsmede tenminste 30% van het resterende deel van het honorarium dat de opdrachtgever bij volledige vervulling van de opdracht verschuldigd zou zijn.

artikel 5 – Overmacht

 1. Opdrachtnemer is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Opdrachtgever indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
 2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Opdrachtnemer geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Opdrachtnemer niet in staat is zijn verplichtingen na te komen, zoals, maar niet uitstluitend, staking, uitsluiting, brand, machinebreuk en andere bedrijfsstoornissen, hetzij bij de Opdrachtnemer, hetzij bij zijn leveranciers, transportstoringen, vertraging of uitblijving van levering door leveranciers, het niet verkrijgen van benodigde vergunningen, alsmede storingen in de verbindingen van en met het internet, volledige bezetting van de inbellijnen en uitval van de electriciteit, computervredebreuk en overbelastingen van het net.
 3. Opdrachtnemer kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij. 4
 4. Voorzoveel Opdrachtnemer ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Opdrachtnemer gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

artikel 6 – Betaling en Incassokosten

 1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door Opdrachtnemer aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door Opdrachtnemer aangegeven. Opdrachtnemer is gerechtigd om periodiek te factureren.
 2. Bij het aangaan van de overeenkomst is Opdrachtnemer gerechtigd een borgsom te bedingen bij de Opdrachtgever. De borgsom, alsmede de hoogte daarvan, zullen vermeld worden in de offerte en/of het contract. Opdrachtnemer is gerechtigd, na Opdrachtgever daarvan in kennis te hebben gesteld, de borgsom gedurende de looptijd van het contract aan te passen in geval van (i) overschrijding van betalingstermijnen door Opdrachtgever en/of (ii) in geval van verhoging van het mediabudget. De borgsom zal bij afloop van het contract verrekend worden met de laatste door opdrachtgever te betalen factuur. Over de borgsom is geen BTW verschuldigd.
 3. Indien Opdrachtgever nalaat de in overeenstemming met art. 6 lid 2 bedongen borgsom te vergoeden, dan is Opdrachtnemer gerechtigd de offerte c.q. de aanbieding terstond in te trekken, waarbij Opdrachtgever gehouden zal zijn de door Opdrachtnemer verbeurde opzetkosten, alsmede de overige kosten voor de in de offerte genoemde contractsperiode – met een maximum van zes maanden -, aan Opdrachtnemer te vergoeden.
 4. Indien de Opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. De Opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd van 1,5% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
 5. Opdrachtnemer heeft het recht de door Opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.
 6. Opdrachtnemer kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de Opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. Opdrachtnemer kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.
 7. De Opdrachtgever is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan Opdrachtnemer verschuldigde.
 8. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. De Opdrachtgever die geen beroep toekomt op afdeling 6.5.3 (de artikelen 231 tot en met 247 boek 6 BW) is evenmin gerechtigd om de betaling van een factuur om een andere reden op te schorten.
 9. Indien de Opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is, momenteel de berekeningsmethode volgens Rapport Voorwerk II. Indien Opdrachtnemer echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de Opdrachtgever worden verhaald. De Opdrachtgever is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.

artikel 7 – Eigendomsvoorbehoud

1. Alle door Opdrachtnemer in het kader van de overeenkomst geleverde zaken blijven eigendom van Opdrachtnemer totdat de Opdrachtgever alle verplichtingen uit de met Opdrachtnemer gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen.

2. Door Opdrachtnemer geleverde zaken, die ingevolge lid 1. onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen niet worden doorverkocht en mogen nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. De Opdrachtgever is niet bevoegd om de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.

3. Voor het geval Opdrachtnemer zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de Opdrachtgever bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan Opdrachtnemer en door Opdrachtnemer aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Opdrachtnemer zich bevinden en die zaken terug te nemen.

artikel 8 – Garanties, onderzoek en reclames, verjaringstermijn

 1. Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of onjuiste opslag of onderhoud door de Opdrachtgever en / of door derden. De Opdrachtgever komt evenmin aanspraak op garantie toe indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar Opdrachtnemer geen invloed op kan uitoefenen, zoals doch niet uitsluitend, een overmachtsituatie als bedoeld in artikel 5 van deze algemene voorwaarden, daaronder begrepen weersomstandigheden (zoals bijvoorbeeld doch niet uitsluitend, extreme regenval of temperaturen) et cetera.
 2. De Opdrachtgever is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de zaken hem ter beschikking worden gesteld respectievelijk de desbetreffende werkzaamheden zijn uitgevoerd. Daarbij behoort de Opdrachtgever te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en of het voldoet aan de eisen die partijen dienaangaande zijn overeengekomen. Eventuele zichtbare gebreken dienen binnen zeven dagen of bij een korte opdracht (zoals advertenties) binnen 24 uur, na levering schriftelijk aan Opdrachtnemer te worden gemeld. Eventuele niet zichtbare gebreken dienen terstond, doch in ieder geval uiterlijk binnen veertien dagen, na ontdekking daarvan, schriftelijk aan Opdrachtnemer te worden gemeld. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat Opdrachtnemer in staat is adequaat te reageren. De Opdrachtgever dient Opdrachtnemer in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken.
 3. Indien de Opdrachtgever tijdig reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op. De Opdrachtgever blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van de overigens bestelde zaken.
 4. Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt de Opdrachtgever geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.
 5. Indien vaststaat dat een zaak gebrekkig is en dienaangaande tijdig is gereclameerd, dan zal Opdrachtnemer de gebrekkige zaak binnen redelijke termijn na schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door de Opdrachtgever, ter keuze van Opdrachtnemer, vervangen of zorgdragen voor herstel daarvan. In geval van vervanging is de Opdrachtgever gehouden om de vervangen zaak aan Opdrachtnemer te retourneren en de eigendom daarover aan Opdrachtnemer te verschaffen, tenzij Opdrachtnemer anders aangeeft.
 6. Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten, aan de zijde van Opdrachtnemer daardoor gevallen, integraal voor rekening van de Opdrachtgever.
 7. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens Opdrachtnemer en de door Opdrachtnemer bij de uitvoering van een overeenkomst betrokken derden, één jaar.

artikel 9 – Aansprakelijkheid

 1. Indien Opdrachtnemer aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
 2. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Opdrachtnemer is uitgegaan van door of namens de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.
 3. Opdrachtnemer is bij haar activiteiten afhankelijk van de medewerking, diensten en leveranties van derden, waar Opdrachtnemer weinig of geen invloed op kan uitoefenen. Opdrachtnemer kan derhalve op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook voortkomend uit de relatie met derden of het verbreken ervan ongeacht of de schade ontstaat of zichtbaar wordt gedurende de relatie met derden.
 4. Indien Opdrachtnemer aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Opdrachtnemer beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft, verminderd met de door de Opdrachtnemer gemaakte kosten voor de inschakeling van derden.
 5. De aansprakelijkheid van Opdrachtnemer is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.
 6. Opdrachtnemer is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade, als gevolg van opzet of grove onachtzaamheid van Opdrachtnemer.
 7. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Opdrachtnemer aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Opdrachtnemer toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
 8. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
 9. Op audiovisuele producties berust auteursrecht. Indien de opdrachtgever deze producties wil gebruiken, op enige wijze wil distribueren of op enige wijze openbaar beschikbaar wil stellen, zijn de kosten voor het gebruik,, distributie en/of het openbaar beschikbaar stellen van het audiovisuele materiaal (auteursrechten) voor de opdrachtgever. Opdrachtnemer wijst iedere aansprakelijkheid voor het gebruik, distributie en/of openbaar beschikbaar stellen hiervan van de hand.
 10. De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor:
  1. fouten of tekortkomingen in het materiaal dat door de opdrachtgever ter hand is gesteld.
  2. fouten of tekortkomingen van apparaten of andere faciliteiten die toegang geven tot een netwerk, waarop Opdrachtgever de door Opdrachtnemer verstrekte diensten kan ontvangen.
  3. misverstanden, fouten of tekortkomingen ten aanzien van de uitvoering van de overeenkomst indien deze hun aanleiding of oorzaak vinden in handelingen van de opdrachtgever, zoals het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens/materialen.
  4. fouten of tekortkomingen van door of namens de opdrachtgever ingeschakelde derden.
  5. gebreken in offertes van toeleveranciers of voor overschrijdingen van prijsopgaven van toeleveranciers.
  6. fouten of tekortkomingen in het ontwerp of de tekst/gegevens, indien de opdrachtgever, overeenkomstig het bepaalde in art. 3.9 zijn goedkeuring heeft gegeven, dan wel in de gelegenheid is gesteld een controle uit te voeren en daar geen gebruik van heeft gemaakt.
  7. fouten of tekortkomingen in het ontwerp of de tekst/gegevens, indien de opdrachtgever het tot stand brengen of laten uitvoeren van een bepaald(e) model, prototype of proef achterwege heeft gelaten, en deze fouten in een dergelijk(e) model, prototype of proef wel waarneembaar zouden zijn geweest.
  8. eventuele inbreuken op merkrechten, handelsnaamrechten, auteursrechten of andere intellectuele eigendomsrechten of daaraan aanverwante rechten, welke inbreuken het gevolg zijn van door Opdrachtnemer ten behoeve van Opdrachtgever uitgevoerde Search Engine Marketingcampagnes en/ of andere diensten die Opdrachtnemer ten behoeve van Opdrachtgever uitvoert. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer, zowel in als buiten rechte, volledig tegen alle eventuele claims en aanspraken van derden inhoudende dat Opdrachtnemer inbreuk maakt op intellectuele eigendomsrechten van derden dan wel zich schuldig maakt aan misleidende of ongeoorloofde reclame of anderszins onrechtmatig handelen. Opdrachtgever zal het verweer tegen de claims en aanspraken op zich nemen en vergoedt alle door Opdrachtnemer in verband met deze claims en aanspraken te maken kosten alsmede alle andere schade van welke aard dan ook. Vergoeding van deze kosten en schade zal door Opdrachtgever geschieden op eerste schriftelijk gespecificeerd verzoek van Opdrachtnemer.
  9. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade die Opdrachtgever of derden lijden als gevolg van het misleidende, beledigende, onzedelijke of anderszins onrechtmatige karakter van de vorm en de inhoud van de door Opdrachtnemer in opdracht van Opdrachtgever gerealiseerde mediaplaatsing. De eventuele kosten van het rectificeren van een mediaplaatsing komen voor rekening van Opdrachtgever.
  10. Tegenvallende resultaten van websites binnen de ranking van zoekmachines.
  11. het digitaal en/of elektromagnetisch opslaan en overbrengen van informatie brengt risico’s met zich mee op het gebied van inhoud en beveiliging van de data. Opdrachtnemer is mede gezien deze risico’s niet aansprakelijk voor schade voortvloeiend uit, dan wel verbandhoudend met aantasting van de gegevens die digitaal of elektromagnetisch worden opgeslagen of overgebracht, alsmede verbandhoudend met verstoring, verdwijning en openbaarwording van vertrouwelijke en waardevolle informatie.
  12. Inkomsten derving, schade of downtime door werkzaamheden van Opdrachtnemer aan website(s).
  13. Schade veroorzaakt door storingen in de elektronische dienstverleningen van Opdrachtnemer en van derden, zoals providers, netwerkexploitanten of andere telecommunicatienetten.
  14. Schade die ontstaat door het uitlekken van vertrouwelijke informatie, het gebruik van creditcardacceptatiemechanisme of electronische betaling.
 11. Elke aansprakelijkheid vervalt door het verloop van één jaar vanaf het moment dat de opdracht is voltooid.
 12. De opdrachtgever is gehouden, indien redelijkerwijs mogelijk, kopieën van door hem verstrekte materialen en gegevens onder zich te houden tot de opdracht is vervuld. Indien de opdrachtgever dit nalaat, kan de opdrachtnemer niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die bij het bestaan van deze kopieën niet was opgetreden.
 13. Het gebruik door Opdrachtgever van de diensten van Opdrachtnemer is geheel voor zijn/haar eigen risico. Opdrachtnemer kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud, inclusief nauwkeurigheid, wettigheid, volledigheid, etc. van de informatie die de Opdrachtgever ontvangt of verzendt.
 14. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade die de Opdrachtgever lijdt door tekortkomingen van Opdrachtnemer bij de uitvoering van de Overeenkomst. Met name kan Opdrachtnemer niet aansprakelijk worden gesteld voor verliezen of andere omstandigheden die zich kunnen voordoen als gevolg van de niet beschikbaarheid van toegang tot diensten of informatie op internet, een gebrek in de beveiliging van opgeslagen gegevens van de Opdrachtgever, handelingen van andere klanten of Internetgebruikers, wijzigingen in inbelnummers, loginprocedure, Account en e-mailadres, ongeacht de redenen hiervoor.
 15. Opdrachtnemer accepteert geen aansprakelijkheid voor enig verlies van persoonlijke gegevens, inclusief het verlies of schade van geïnstalleerde software, etc.
 16. Opdrachtnemer accepteert geen aansprakelijkheid voor toegang die is verworven door onbevoegde personen tot de gegevens of systemen van de Opdrachtgever of schade als gevolg hiervan.
 17. Bij opzegging/verhuizing/verwijdering van een domeinnaam vallen de toekomstige activiteiten van het domein niet meer onder de verantwoordelijkheid van Opdrachtnemer en Opdrachtnemer kan hiervoor ook niet langer aansprakelijk worden gesteld.

artikel 10 – Risico-overgang

 1. Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering gaat op de Opdrachtgever over op het moment waarop zaken aan de Opdrachtgever in de macht van de Opdrachtgever worden gebracht

artikel 11 – Domeinregistratie/Hosting (server)/E-mailmarketing

 1. Opdrachtnemer is gerechtigd zonder voorafgaande bekendmaking de server (tijdelijk) buiten gebruik te stellen of het gebruik ervan te beperken voor zover dit noodzakelijk is voor het redelijkerwijs benodigde onderhoud of voor de noodzakelijk door Opdrachtnemer te verrichten aanpassingen aan of verbeteringen van de server, zonder dat hierdoor een recht op schadevergoeding van de Opdrachtgever jegens Opdrachtnemer ontstaat.
 2. Registratie van de domeinnamen en de hosting worden verricht bij derden (Vimexx / Versio BV).
 3. Opdrachtnemer zal zijn servers zo goed mogelijk beschikbaar houden en technische of andere storingen zoveel mogelijk trachten te beperken.
 4. De overeenkomst voor hosting en domeinnaam wordt aangegaan voor onbepaalde tijd met een minimum termijn van 12 maanden. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen wordt de overeenkomst bij het uitblijven van een schriftelijke opzegging steeds stilzwijgend verlengd met een periode van 12 maanden.
 5. Voor Opdrachtgever is de opzegtermijn voor hosting en domeinnaam drie maanden. Deze dient schriftelijk te worden opgezegd. Opdrachtnemer is te allen tijde gerechtigd om de overeenkomst ten aanzien van hosting en domeinnaam te ontbinden.
 6. Het is Opdrachtgever zonder voorafgaande toestemming van Opdrachtnemer niet toegestaan grote hoeveelheden gegevens op de server op te slaan die gratis mogen worden gedownload of opgevraagd. Het doel is om niet te functioneren als een externe harde schijf voor de opslag van gegevens in de opmaken als zip, mp3, jpg, etc. maar als een presentatie/verkoopruimte voor bedrijven en privé-personen. Illegaal materiaal is niet toegestaan op de servers van Opdrachtnemer, ongeacht of dit beelden, filmopnames of hyperlinkbeelden of dergelijk materiaal betreft. Het is niet toegestaan erotisch, pornografisch of ander aanstootgevend materiaal op de servers van Opdrachtnemer op te slaan. Daarnaast is het de Opdrachtgever niet toegestaan met gebruikmaking van de software en/of overige door Opdrachtnemer geboden voorzieningen te handelen in strijd met de wet, de goede zeden, de openbare orde , fair use policy, de overeenkomst en/of de netiquette. Het is het besluit van Opdrachtnemer en van Opdrachtnemer alleen om te bepalen of materialen behoren tot een van de bovenstaande categorieën en zij behoudt zich het recht voor dergelijk materiaal te wissen zonder voorafgaande kennisgeving. In het geval dergelijk materiaal wordt verwijderd, kan de Opdrachtgever geen claim bij Opdrachtnemer neerleggen met betrekking tot de beslissing. Daarbij staat opdrachtnemer het versturen van ongevraagde e-mail (spam) niet toe. Bij ontvangst van klachten over spam van Opdrachtgever kan Opdrachtnemer zonder vorm van bericht diensten doen stopzetten en/of de bestanden van Opdrachtgever van de server verwijderen.
 7. Opdrachtgever onthoudt zich ervan overige opdrachtgevers of internetgebruikers te hinderen of schade toe te brengen aan de servers. Het is opdrachtgever verboden processen of programma’s, al dan niet via de server , op te starten waarvan opdrachtgever weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat zulks Opdrachtnemer, overige opdrachtgevers of internetgebruikers hindert of schade toebrengt. Opdrachtnemer heeft het recht (onder meer ter voorkoming van overbelasting van het systeem of hinder voor andere gebruikers), bijvoorbeeld door middel van een fair use policy, redelijke beperkingen te stellen aan transmissiesnelheden en hoeveelheden dataverkeer (upload en download).
 8. Opdrachtnemer biedt onbeperkte toegang tot standaardscripts en het gebruik van andere scripts. Maar het gebruik van andere scripts is alleen toegestaan zolang dit niet de servers in onredelijke mate belast.
 9. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om het gebruik van haar Diensten te beperken/verlagen indien dit vereist is om operationele of veiligheidsredenen. In geval van operationele redenen of veiligheidsredenen, behoudt Opdrachtnemer zich het recht voor zich toegang te verschaffen tot de data van de Opdrachtgever. In dergelijke gevallen zal de staf van Opdrachtnemer gehouden zijn aan professionele geheimhouding.
 10. Hoewel spam- en virusfilters die de Opdrachtgever ter beschikking worden gesteld, het risico op de ontvangst van ongewenste mails minimaliseren, garandeert Opdrachtnemer niet dat klanten geen ongewenste mail ontvangen.
 11. Opdrachtnemer is gerechtigd te allen tijde wijzigingen aan te brengen in de log-in procedure, het account en in de e-mailadressen, zonder dat hierdoor een recht op schadevergoeding van de Opdrachtgever jegens Opdrachtnemer ontstaat. Opdrachtnemer zal in een dergelijk geval de Opdrachtgever zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen van de wijzigingen.
 12. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer van alle juridische claims met betrekking tot de door Opdrachtgever opgeslagen data, informatie, website(s) en dergelijke.
 13. Voor het versturen van mailings (e-mailmarketing) wordt gebruik gemaakt van de diensten en software (DMdelivery) van Web Power bv. En opdrachtnemer biedt deze software tevens als reseller aan. Voor het gebruik van deze software en het versturen van mailings gelden de voorwaarden en de anti-spam policy van Web Power bv.

artikel 12 – Websites / webapplicaties / CMS / SEO

 1. Opdrachtnemer verleent voor het gebruik van een webapplicatie en/of het CMS aan de Opdrachtgever een niet-exclusief en niet-overdraagbaar recht om deze zaken voor de duur van de Overeenkomst te gebruiken.
 2. Het CMS en alle sjablonen die de Opdrachtgever ter beschikking worden gesteld door Opdrachtnemer blijven eigendom van Opdrachtnemer, ongeacht of deze individuele sjablonen zijn gewijzigd of niet. Er mogen geen sjablonen die Opdrachtnemer de Opdrachtgever ter beschikking heeft gesteld worden verspreid naar anderen, noch op commerciële basis, noch op niet commerciële basis. Alle sjablonen worden geleverd met niet-uitsluitende rechten. In het geval Opdrachtnemer zich verplicht voelt het gebruiksrecht van een sjabloon in te trekken, kan Opdrachtnemer niet verantwoordelijk worden gehouden voor enig verlies (direct of indirect) aan de kant van de Opdrachtgever als gevolg van de intrekking. Opdrachtnemer is ook niet verantwoordelijk voor fouten of gebreken in sjablonen of de toegang ervan.
 3. Broncodes van website(s), webapplicaties of het CMS blijven te allen tijde eigendom van Opdrachtnemer en worden nimmer ter beschikking van Opdrachtgever gesteld.

artikel 13 – Drukwerk en/of relatiegeschenken

 1. Opdrachtnemer is gerechtigd in geval van levering van drukwerk en/of relatiegeschenken 10% meer of minder te leveren dan is overeengekomen, met dien verstande dat de Opdrachtgever verplicht is meer of minder te ontvangen c.q. te betalen, tenzij anders overeengekomen.
 2. De Opdrachtgever is gehouden de door hem al dan niet op zijn verzoek van Opdrachtnemer ontvangen zet-, druk- of andere proeven zorgvuldig op fouten en gebreken te onderzoeken en deze per omgaande gecorrigeerd of goedgekeurd aan Opdrachtnemer terug te zenden.
 3. Goedkeuring van de proeven door de Opdrachtgever geldt als erkenning dat Opdrachtnemer de aan de proeven voorafgaande werkzaamheden juist heeft uitgevoerd.
 4. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor afwijkingen, fouten en gebreken die onopgemerkt zijn gebleven in door Opdrachtgever goedgekeurde of gecorrigeerde proeven.
 5. Elk op verzoek van de opdrachtgever vervaardigde proef, wordt naast de overeengekomen prijs in rekening gebracht, tenzij uitdrukkelijk is overeengekomen dat de kosten van deze proeven in de prijs zijn inbegrepen.
 6. Afwijkingen tussen enerzijds het geleverde werk en anderzijds het oorspronkelijke ontwerp, tekening, kopij of model respectievelijk de zet-, druk- of andere proef, kunnen geen reden vormen voor afkeuring, korting, ontbinding van de overeenkomst of schadevergoeding, indien zij van geringe betekenis zijn.
 7. Bij een beoordeling van de vraag of afwijkingen in het totaal van het werk al dan niet als gering moeten worden beschouwd, wordt een representatieve steekproef uit het werk in aanmerking genomen, tenzij het individueel bepaalde zaken betreft.
 8. Afwijkingen die, alle omstandigheden in aanmerking genomen, in redelijk geen of een ondergeschikte invloed op de gebruikswaarde van het werk hebben, worden steeds geacht afwijkingen van geringe betekenis te zijn.

artikel 14 – Beveiliging en Privacy

 1. Opdrachtgever, toeleverancier, nieuwsbriefabonnee of de persoon die zijn (contact)gegevens deelt met opdrachtnemer, geeft opdrachtnemer daarmee toestemming om, indien mogelijk, de volgende gegevens te verzamelen en te verwerken: (bedrijfs)naam, adres, postcode, (woon)plaats, functie, adres website, telefoon- en faxnummer, rekening- en BTW nummer en e-mailadressen. Opdrachtnemer verwerkt en gebruikt de gegevens ten behoeve van de uitvoering van een overeenkomst, het (middels een e-mailnieuwsbrief) informeren over de diensten en ontwikkelingen op gebied van marketing, media en design, het uitvoeren van marktonderzoek, het doen van gerichte aanbiedingen, het verzenden van reclame-uitingen, de administratie en beheerstaken van opdrachtnemer. De gegevens zijn slechts toegankelijk voor opdrachtnemer en zonder uw toestemming zal opdrachtgever deze niet verkopen of verhuren aan derden ten behoeve van marketingdoeleinden. Opdrachtnemer kan gegevens doorgeven aan derden om te voldoen aan wettelijke verplichtingen of een rechterlijk vonnis.
 2. Opdrachtnemer onthoudt zich van het inzien van (persoonlijke) e-mail en/of bestanden van Klanten en stelt deze niet ter beschikking van derden, tenzij Opdrachtnemer hiertoe krachtens de wet of een rechterlijke uitspraak verplicht is, dan wel in het geval de Opdrachtgever handelt (of wordt vermoed te handelen) in strijd met deze Algemene Voorwaarden.
 3. Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen, onverschillig of deze van schriftelijke of mondelinge aard is en van wie ook afkomstig. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is meegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie .
 4. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor de naam van Opdrachtgever te gebruiken als zijnde referentie en deze als zodanig openbaar te maken.
 5. Partijen zijn op dezelfde wijze als in lid 3 omschreven, verplicht van degenen, van wiens werkzaamheden zij gebruik maken bij de diensten, geheimhouding te verlangen ten aanzien van al hetgeen hun bij die werkzaamheden met betrekking tot zowel de onderneming als de onderhavige opdracht ter kennis zal komen.
 6. Gelet op de aan het gebruik van internet en e-mail inherente risico’s kan Opdrachtnemer de vertrouwelijkheid van persoonsgegevens, het berichtenverkeer of de overige door de Opdrachtgever gebruikte of verspreide informatie niet garanderen.

artikel 15 – Vrijwaring

 1. De Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden

artikel 16 – Intellectuele eigendom

 1. Opdrachtnemer behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. Opdrachtnemer heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de Opdrachtgever ter kennis van derden wordt gebracht.
 2. Tenzij anders overeengekomen, komen alle uit de opdracht voortkomende rechten van intellectuele eigendom -waaronder het octrooirecht, het modelrecht en het auteursrecht- toe aan de opdrachtnemer. Voorzover een dergelijk recht slechts verkregen kan worden door een depot of registratie, is uitsluitend de opdrachtnemer daartoe bevoegd.
 3. Tenzij anders overeengekomen, behoort niet tot de opdracht het uitvoeren van onderzoek naar het bestaan van rechten, waaronder octrooirechten, merkrechten, tekening- of modelrechten, auteursrechten of portretrechten van derden. Ditzelfde geldt voor een eventueel onderzoek naar de mogelijkheid van dergelijke beschermingsvormen voor de opdrachtgever.
 4. Het is Opdrachtgever niet toegestaan om informatie verkregen van Opdrachtnemer openbaar te maken en/ of te verveelvoudigen in welke vorm dan ook, daaronder mede begrepen het verkopen, het bewerken, het ter beschikking stellen, het verspreiden en het al dan niet na bewerking integreren in netwerken van informatie, tenzij een dergelijke openbaarmaking en/of verveelvoudiging schriftelijk is toegestaan door Opdrachtnemer en/of een dergelijke openbaarmaking en/of verveelvoudiging voortvloeit uit de aard en het doel van de overeenkomst met Opdrachtnemer.
 5. Tenzij het werk er zich niet voor leent, is de opdrachtnemer te allen tijde gerechtigd om zijn/haar naam op of bij het werk te (laten) vermelden of verwijderen en is het de opdrachtgever niet toegestaan zonder voorafgaande toestemming het werk zonder vermelding van de naam van de opdrachtnemer openbaar te maken of te verveelvoudigen.
 6. Tenzij anders overeengekomen, blijven de in het kader van de opdracht door de opdrachtnemer tot stand gebrachte broncodes, werktekeningen, illustraties, prototypes, maquettes, mallen, ontwerpen, rapporten, stukken, adviezen, applicaties, software, ontwerpschetsen, films en andere materialen of (elektronische) bestanden, eigendom van de opdrachtnemer, ongeacht of deze aan de opdrachtgever of aan derden ter hand zijn gesteld.
 7. Na het voltooien van de opdracht hebben noch de opdrachtgever noch de opdrachtnemer jegens elkaar een bewaarplicht met betrekking tot de gebruikte materialen en gegevens.

artikel 17 – Gebruik en licentie van Design

 1. Wanneer de opdrachtgever volledig voldoet aan zijn verplichtingen ingevolge de overeenkomst met de opdrachtnemer, verkrijgt hij een exclusieve licentie tot het gebruik van het ontwerp voor zover dit betreft het recht van openbaarmaking en verveelvoudiging overeenkomstig de bij de opdracht overeengekomen bestemming. Zijn er over de bestemming geen afspraken gemaakt, dan blijft de licentieverlening beperkt tot dat gebruik van het ontwerp, waarvoor op het moment van het verstrekken van de opdracht vaststaande voornemens bestonden. Deze voornemens dienen aantoonbaar voor het sluiten van de overeenkomst aan de opdrachtnemer bekend te zijn gemaakt.
 2. De opdrachtgever is zonder de schriftelijke toestemming van de opdrachtnemer niet gerechtigd het ontwerp ruimer of op andere wijze te (laten) gebruiken dan is overeengekomen. In geval van niet overeengekomen ruimer of ander gebruik, hieronder ook begrepen wijziging, verminking of aantasting van het voorlopige of definitieve ontwerp, heeft de opdrachtnemer recht op een vergoeding wegens inbreuk op zijn/haar rechten van tenminste drie maal het overeengekomen honorarium, althans een vergoeding die in redelijkheid en billijkheid in verhouding staat tot de gepleegde inbreuk, onverminderd het recht van de opdrachtnemer een vergoeding voor de daadwerkelijk geleden schade te vorderen.
 3. Het is de opdrachtgever niet (langer) toegestaan de ter beschikking gestelde resultaten te gebruiken en elke in het kader van de opdracht aan de opdrachtgever verstrekte licentie komt te vervallen:
  1. vanaf het moment dat de opdrachtgever zijn (betalings)verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst niet (volledig) nakomt of anderszins in gebreke is;
  2. indien de opdracht, om welke reden dan ook, voortijdig wordt beëindigd.
 4. De opdrachtnemer heeft met inachtneming van de belangen van de opdrachtgever, de vrijheid om het ontwerp te gebruiken voor zijn eigen publiciteit of promotie

artikel 18 – Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Opdrachtnemer partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft.
 2. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
 3. Alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met de overeenkomsten en verbintenissen tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever, zullen in eerste aanleg aanhangig gemaakt worden bij de Rechtbank te Arnhem.

artikel 19 – Vindplaats en wijziging voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd op onze website.
 2. Niettegenstaande artikel 1.6 van de algemene voorwaarden is Opdrachtnemer te allen tijde gerechtigd om deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten. Wijzigingen worden schriftelijk of per e-mail bekend gemaakt aan Opdrachtgever en treden in werking 30 dagen na de bekendmaking, tenzij bij de bekendmaking een andere datum wordt aangegeven.